Navigate Trip to Kidzania

Children learnt how to make, save and spend their money!

KIdzania 4Kidzania 3Kidzania 2Kidzania 1